Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Välkommen!
Välkommen till Genarps IF!

Vi i föreningen har ägnat oss åt idrott i Genarp sedan vi bildades 1931. Under många år har vi huvudsakligen varit aktiva inom fotboll och boule men 2014 utökade vi utbudet till att även omfatta löpning.

Våra hemmamatcher spelar vi på Ekevallen och på Dalby IP.
Välkommen dit för att titta på fotboll eller ta en löprunda på natursköna Risen.
Eller varför inte delta i våra löptävlingar RISEN-loppet, GIFT (Genarps IF Trail) samt Skånska Energi-Stafetten.

Vill du bli medlem i vår förening? Klicka då här!
Kallelse till årsmöte
2020-02-16 17:15

Genarps IF:s årsmöte äger rum

måndagen 9 mars 2020, kl 19.00, Klubblokalen Ekevallen


De handlingar (verksamhetsplan, budget mm) som tas upp på årsmötet ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. Ni hittar handlingarna på hemsidan under fliken "Dokument" i menyraden. Härunder finns en mapp som heter "Inför årsmötet 2020". De medlemmar som så önskar kan hämta ut handlingarna i pappersform, torsdagen 5 mars 18.00-19.00 på kansliet på Ekevallen. 


Dagordning


1. Mötets öppnande/fastställande av röstlängd

2. Mötets behöriga utlysande

3. Godkännande av dagordning

4. Val av ordförande för årsmötet

5. Val av sekreterare för årsmötet

6. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

7. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för år 2019 

8. Kassa- och revisionsberättelse för år 2019

9. Ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2019

10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan med budget för 2020

11. Styrelsens förslag till medlemsavgifter för 2021

12. Motioner och förslag


13. Val av ordförande för ett år

14. Val av tre ordinarie styrelseledamöter för två år (samt fyllnadsval)

15. Val av tre suppleanter i fastställd turordning för ett år

16. Val av två revisorer för ett år

17. Val av två revisorssuppleanter för ett år

18. Val av valberedning


19. Övriga frågor av intresse (ej beslutande)

20. Mötet avslutas

Valberedningens förslag inför årsmötet 2020-03-09
2020-02-16 11:48

Valberedningen har ansträngt sig för att fullgöra sitt uppdrag men har i dagsläget inte nått sitt mål. Anledningen till detta är att flertalet tilltänkta kandidater tackat nej, men också på grund att valberedningen inte har fått in ett enda förslag från föreningens medlemmar att arbeta med. Alla de kandidater valberedningen tillfrågat har uppkommit i diskussioner mellan valberedningens tre medlemmar. Denna svårighet att rekrytera medlemmar till styrelseposter i föreningen är djupt problematisk och behöver diskuteras nogsamt vid årsmötet. Genarps IF är en ideell förening och helt beroende av att dess medlemmar driver föreningen utifrån demokratiska principer.


Valberedningen vädjar nu till föreningens medlemmar att inkomma med förslag på kandidater till de vakanta poster som redovisas nedan. Valberedningens arbete underlättas om den tilltänkta kandidaten är tillfrågad. Ett ett annat alternativ är att medlemmar tar direkt kontakt med valberedningen och meddelar att de kan acceptera en styrelsepost.


Kontaktuppgifter till valberedningen finns nedan.


I dagsläget ser förslaget ut enligt följande:


Rikard Ekström, ordförande

Jonas Hansson, ledamot, omval

Örjan Eltén, ledamot, nyval

Vakant, ledamot, nyval

Anders Jakobsson, ledamot, ett år kvar på mandatet

Christian Dunegård, ledamot, ett år kvar på mandatet

Vakant, ledamot, fyllnadsval, ett år

Bo Andersson, suppleant, omval

Vakant, suppleant, nyval

Vakant, suppleant, nyval

Mikael Frostander, revisor, omval

Kenneth Brostedt, revisor, omval

Vakant, revisorsuppleant, nyval

Vakant, revisorsuppleant, nyval


För att summera så behövs två ordinarie styrelseledamöter och två styrelsesuppleanter och två revisorsuppleanter


Nils Danielsen, sammankallande, 0725-142210, nils.danielsen@med.lu.se

Stefan Holmqvist, 0708-901856, stefan.holmqvist@axis.com

Thomas Mårtensson, 0708-617966, don.tomasson@telia.com 

Lediga månadslotter
2020-01-26 08:32
Äntligen finns det lediga månadslotter!

Under rubriken Månadslotteriet » kan du se vilka nummer som är lediga samt se resultatet från tidigare dragningar.

Anmälan till månadslotteriet görs på Anmälan till månadslotteriet ».

För eventuella frågor, hör av dig till genarpsif.lotteri@telia.com.
Inför årsmötet 2020
2020-01-12 08:49

Genarps IFs årsmöte äger rum måndagen 9 mars kl 19.00 i Klubbstugan, Ekevallen.


Kallelse till årsmöte med förslag till föredragningslista ska utfärdas av styrelsen senast tre veckor innan årsmötet, alltså senast 17 februari. De handlingar (verksamhetsplan, budget m.m.) som tas upp på årsmötet ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet, d.v.s. måndagen 2 mars. Handlingarna kommer då att finnas tillgängliga på hemsidan. De medlemmar som vill hämta ut handlingarna på kansliet kommer att kunna göra det torsdagen 5 mars 18.00-19.00. 


De medlemmar som vill lämna förslag (motion) till styrelsen inför årsmötet ska göra det skriftligen senast fyra veckor innan årsmötet, alltså senast 10 februari. Styrelsen ska till årsmötet avge ett skriftligt yttrande över förslaget. Styrelsen har ett styrelsemöte 10 februari där eventuella förslag kan behandlas. 


Styrelsen

Nyheter från våra lag
Herrar Senior, 18/02 10:11 
Herrar Senior, 15/02 08:58 
Herrar Senior, 11/02 22:58 
Herrar Senior, 18/01 19:39 
P/F 13-14, 17/01 08:22 
 
Våra Sponsorer